Informe pericial

//Informe pericial

Informe pericial

Definició i contingut.

La missió d’un perit en un judici consisteix en exposar una opinió, argumentada per la seva experiència o perícia en la matèria que necessita ser peritada, i “convèncer” als presents amb arguments consistents i sense faltar a la veritat.

L’emissió d’un informe pericial per part d’un professional és un acte que té gran transcendència social i pot tenir importants repercussions. Els pèrits actuen en auxili de l’Administració de Justícia i qualsevol error en la seva tasca pot provocar resolucions injustes.

La Llei d’Enjudiciament Civil reforça el paper dels Col·legis Professionals en l’elaboració de llistats de perits que es remetran als jutjats.

Els perits i el seu àmbit d’intervenció

Els pèrits són els ulls i les orelles dels jutges, ajudant-los a comprendre millor el que no coneixen. Quan els jutges han de prendre una decisió amb els majors elements de judici se solen servir dels perits i expliquen el que saben en qualitat d’experts, en una matèria o activitat professional concreta. Poden ser professionals de tot tipus. I poden ser titulats o no, això dependrà de la disciplina o matèria en la qual siguin experts, estigui reglada i/o tingui títol oficial o no.

Classes de perits (judicials i particulars).

En els judicis hi ha dos tipus de perits, els que són nomenats pel jutge o el tribunal, i els contractats per una o més parts.

Les matèries.

Els coneixements d’un perit poden versar sobre les ciències, les arts, sobre la tècnica o la pràctica. Quan per a arribar al coneixement de l’habilitat ha estat necessari l’estudi dels procediments o recursos de què se serveix la ciència o l’art, a aquests coneixements se’ls denomina tècnics. En canvi, quan aquests coneixements són fruit d’una simple repetició d’actes, que no ha precisat d’estudis especials, són estrictament pràctics. Els perits han de tenir el títol oficial que correspongui a la matèria objecte del dictamen de la naturalesa d’aquest. Si es tracta de matèries que no estiguin compreses en títols professionals oficials, han de ser nomenats entre persones enteses en aquelles matèries. D’aquesta manera, veiem que l’activitat pericial no es limita a un camp determinat, sinó que abasta tots els àmbits del coneixement.

13 de juny 2017.

2021-07-04T13:19:19+02:00